I make a pact with you, Walt Whitman–
I have detested you long enough.
I come to you as a grown child
Who has had a pig-headed father;
I am old enough now to make friends.
It was you that broke the new wood,
Now is a time for carving.
We have one sap and one root–
Let there be commerce between us.

Analysis, meaning and summary of Ezra Pound's poem A Pact

4 Comments

 1. Sheryl Skoglund says:

  The poet is speaking of a pact yet “It was you that broke the new wood, Now is a time for carving”. It sounds like the poet is giving in.

 2. ea says:

  Is Pound calling Whitman a sap here?

 3. Mina says:

  Jeg har valgt å skrive en analyse av diktet A Pact, av Ezra Pound (1885-1972).

  Diktet ble først publisert i 1916 i London, i den modernistiske perioden. Modernistisk dikting har fått sitt navn blant annet på grunn av hvordan forfatterne valgte oppsettet av diktet, og på grunn av temaene som sto sentralt i diktningen. Dette var at de foretrakk å skrive frie vers. Det vil si at det tradisjonelle rim i diktningen ble ignorert framfor å skrive slik man selv ville. I modernismen er det også flittig brukt upoetiske motiver og temaer. Med dette mener jeg da at de flyttet seg fra de romantiske temaene, og nærmet seg de mer realistiske ved at de valgte samfunnsrelaterte motiver.

  For å forstå temaet i diktet må man forstå enkeltord og navn. Ezra Pound har brukt navnet Walt Whitman som jeget snakker til/med. Dermed må vi vite på forhånd hvem Walt Whitman er, og eventuelt hva han har gjort for å få slik oppmerksomhet i teksten til Pound. Kort fortalt var Walt Whitman amerikansk forfatter, som levde fra 1819- 1892. I sin diktning tar han gjerne opp temaer som omhandler seksualitet på et tvetydig nivå. Godt kjent er diktet, O Captain! my Captain! som sies tar for seg Whitman sine følelser overfor sine kjønnsorgan. Med dette kan teksten i diktet til Ezra Pound, ”A Pact” være en slags hyllest til Whitman som skrev så fritt (men dog skjult) om forholdet mennesker har til sin egen kropp. Eller på en annen side, at Whitman faktisk er navnet jeget har gitt sin . Dette fordi at vi skal kunne assosiere blant annet det nevnte verket fra Whitman med dette diktet. Jeget snakker til Whitman i nåtid, som om han var levende foran ham. [I make…] (l.1). [I have…] (l.2). [I am…] (l.5). [Now is the time…] (l.7). [We have…] (l.8). Dette kan selvfølgelig bare være en del av fantasien til Pound, altså å levende gjøre Whitman for å forklare ham hvorfor han har [… detested…] (l.2), nemlig foraktet/hatet ham gjennom barndommen av. Eller det kan bety at han ser ned på sin mannlige skjønnsorgan og snakker direkte til han. Han kan ses som, på et nivå, til givende for sin ignoranse: I come to you as a grown child (l.3). I overført betydning kan dette bety: Jeg kommer til deg uvitende om det faktiske du har visst hele tiden. Samtidig i neste linje legger han skylden over på sin oppvekst/far, Who has had a pig- headed father(l.4). Oversatt: som har hatt en sta far. Ordet, pig-headed er et ganske negativt uttrykk som han har valgt. Andre synonymer ville vært stubborn eller old – fashioned, der begge mulighetene ville gitt den påståtte faren et mer sympatisk utseende, men her ville han poengtere sin bitterhet. Ordet father trenger ikke nødvendigvis å bety direkte far. Der er godt mulig at jeget bruker ordet father, som i læremester, igjen som i miljøet og/eller samfunnet som har lært ham å tenke annerledes, muligens mer gammeldags og negativt på sin seksualitet/ eller mannlige kjønnsorgan enn det han nå mener han burde.

  Å se dette på en annen andre siden vil da jeg – et i verselinje 3. I come to you as a grown child, fortelle at han ikke har noen erfaring med sin kropp fra barndommen av. Så videre: who has had a pig- headed father; fordi samfunnet forbød meg å utforske de seksuelle interessene fra barndommen.

  Altså er verselinje 2 – 4 en forklaring på hvordan og hvorfor han har hatt sin oppfatning av Whitman, eller sitt mannlige kjønnsorgan.

  I make a pact with you, Walt Whitman, (l.1). Denne verslinjen fortsetter i verselinje 5: I am old enough now to make friends. Jeg er nå gammel nok til å skape vennskap med deg. I oversatt betydning: jeg er har Nå skjønt at dine ideer var riktige. Eller på en annen måte: jeg er Nå gammel nok til å komme i fred med deg/ dine ideer. Dette vil da si at linje 1 og 5 henger sammen i den forstand at han først skriver, jeg gjør en pakt med deg, Whitman. Så videre, For Nå har jeg skjønt at dine ideer var riktige.

  Igjen, på en annen side kan, I am old enough to make new friends bety, jeg er Nå gammel nok til å bli kjent med deg, nemlig sin intime del, Whitman.

  It was you that broke the new wood, (l.6). Det var du som kuttet det nye treet. Her forteller jeg- et til Whitman at han har gjort ham en tjeneste, eller at Whitman har gitt ham en dytt i den riktige retningen. Slik en veileder, eller for å bruke mitt nevnte uttrykk, lærermester gjør mot sine elever. Now is a time for carving. Igjen bruker han ordet Now, fordi nå, i dette øyeblikket er tiden inne for å ta over og skjære i treet selv. Ordene, skjære i treet (carving) kan bety mer i retning av å skulptere treet. Det vil si at jeget har fått nye forutsetninger for seksualitet på et fint vis, og han kan bruke denne nye ideen på å bygge videre på det han Nå tror på. Altså det han Nå har lært av den tidligere foraktede seksualiteten. Her og Nå vil jeg – et ta trinnet og tydeligvis berøre sin intime del.

  We have one sap and one root (l.8). Ordet sap er saften som sirkulerer gjennom en plante. Altså vil sap være symbolet for blod. [ … and one root…] (l.8) og vi har en rot. Roten er et bilde av det mannlige skjønnsorgan. Let there be commerce between us, la det bli handel mellom oss. Så hvis vi legger to og to sammen, skjønner vi hva jeg – et har oppdaget ved å se ned.

  Kort, vil temaet i diktet vil da være å bli kjent med sin seksualitet, som har vært undertrykt av varsler gjennom barndommen av.

  Diktet, A Pact viser tydelig sine modernistiske trekk blant annet fordi diktet har intet fast metrum. Det har med andre ord frie vers. Det at […wood…](l.6) og […root…] (l.8) rimer tror jeg er ganske tilfeldig. Et annet tegn som forteller at diktet er modernistisk er at temaet tatt opp i teksten er samfunnskritisk. Det er heller ingen gjennomtenkt rytme i diktet som jeg har funnet. Ezra Pound har skrevet et dikt som passer vel inn i den perioden den ble gitt ut på, ved å utfylle de kriteriene et modernistisk dikt krever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do you have any comments, criticism, paraphrasis or analysis of this poem that you feel would assist other visitors in understanding the meaning or the theme of this poem by Ezra Pound better? If accepted, your analysis will be added to this page of American Poems. Together we can build a wealth of information, but it will take some discipline and determination.